ภาษา


                                                                                         

 บริษัทดำเนินธุรกิจโดยรับโอนสิทธิเรียกร้องในสินเชื่ออุปโภคบริโภครายย่อยประเภทต่าง ๆ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้ามาบริหาร