บริษัทดำเนินธุรกิจโดยรับโอนสิทธิเรียกร้องในสินเชื่ออุปโภคบริโภครายย่อยประเภทต่าง ๆ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้ามาบริหาร