ประกาศ

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 25571. ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 28 % ต่อปี (Effective Rate)


2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง


3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น


- 3.1 ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่เสียค่าใช้จ่าย ชำระผ่านเครื่อง ATM ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด ชำระผ่านจุดบริการรับชำระเงิน ตามอัตราที่จุดชำระแต่ละแห่งกำหนด

- 3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

- 3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น) ไม่เสียค่าใช้จ่าย

- 3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค้างชำระ อัตราค่าติดตามทวงถามชำระหนี้ ไม่เกิน 3 รอบบัญชี 300 บาท ต่อรอบบัญชี 3 รอบบัญชีขึ้นไป 300 บาท ต่อรอบบัญชี


4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท


- 4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค้างชำระ อัตราค่าติดตามทวงถามชำระหนี้ ไม่เกิน 3 รอบบัญชี 300 บาท ต่อรอบบัญชี 3 รอบบัญชีขึ้นไป 300 บาท ต่อรอบบัญชี

- 4.2 ค่าธรรมเนียมกรณีเช็คคืน ไม่รับชำระด้วยเช็ค

- 4.3 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/ใบ

- 4.4 ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

- 4.5 ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม 50 บาท/ครั้ง

- 4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย