นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) รับประกันและสร้างความมั่นใจให้แก่ท่านว่า บริษัทให้ ความสำคัญ และเคารพสิทธิของลูกค้าและตัวแทนทุกท่านของลูกค้าที่เป็นเจ้าของข้อมูล โดยบริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของทุกท่านอย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยบริษัทรับประกันดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่านให้ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด

จุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทมีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้ท่านในฐานะลูกค้าของบริษัททราบถึงความจำเป็น รวมถึง เงื่อนไขต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อ การให้บริการแก่ท่าน ทั้งนี้ ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ของบริษัท

นิยามและขอบเขต “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่จะมีการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามพระราช บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะลูกค้าของบริษัทภายใต้นโยบายฉบับนี้ รวมถึงโดยเฉพาะข้อมูลส่วน บุคคลของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจจากท่านในการติดต่อประสานงาน กับบริษัท (“ตัวแทน”)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะประมวลผล

ในระหว่างการติดต่อสื่อสารและประสานงานเพื่อการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและท่าน บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านหรือตัวแทนของท่านจากแหล่งที่มา ดังนี้(1) บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากท่านโดยตรงตามข้อมูลที่ท่าน ติดต่อมายังบริษัทผ่านแต่ละช่องทางการติดต่อ การสนทนา การเข้าทำสัญญาหรือเอกสารธุรกรรมต่าง ๆ และ/หรือ (2) ข้อมูล ส่วนบุคคลที่บริษัทอาจได้รับจากบุคคลอื่นที่อาจให้คำแนะนำท่านมา ซี่งในกรณีดังกล่าวบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึง แหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างการติดต่อสื่อสารและประสานงานเพื่อการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและท่าน บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนท่าน ดังต่อไปนี้

1. ชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อของตัวแทนของท่าน (เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล สถานที่ติดต่อ)

2. ข้อมูลการแสดงตนของตัวแทน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการลง

    นามและทำสัญญา

3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อาจมีการส่งต่อเปิดเผยระหว่างการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่ท่านอาจมีกับบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงเรื่อง

    การร้องเรียน หรือการให้ความเห็นต่าง ๆ เป็นต้น

ในกรณีที่ลูกค้านำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องใด ๆ ภายใต้การคุ้มครองของท่านโดยเฉพาะตัวแทนของท่านให้แก่บริษัท เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะถือว่า ลูกค้ารับประกันสิทธิโดยสมบูรณ์ในการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยสมบูรณ์แล้ว และบริษัทย่อมมีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล เหล่านั้นได้ภายใต้นโยบายฉบับนี้

วัตถุประสงค์และระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ระบุไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างกระบวนการตกลงเจรจาธุรกรรมการให้บริการระหว่างกัน จนถึงกระบวนการ

   จัดทำสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า

2. การปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาที่ลงนามกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินธุรกรรมการให้บริการ

    บริหารจัดการและติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อ และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่บริษัทอาจต้องดำเนินการให้แก่ท่านตามที่อาจจะ

    มีการแจ้งและตกลงกันเป็นแต่ละกรณี

3. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเมื่อต้องดำเนินการบังคับสิทธิที่อาจมีระหว่างบริษัทและลูกค้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้