นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารจัดการร้าน Jaymart Synergy Shop มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ เงื่อนไขและความจำเป็นของบริษัทในการเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก Jaymart Synergy Shop ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (1) หน้าร้านค้า Jaymart Synergy Shop และ (2) ผ่านช่องทาง Social Media ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้า (“ลูกค้า”) ทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในฐานะเจ้าของหน้าร้าน และ เจ้าของ Platform การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและบริษัทในเครือผู้เป็นเจ้าของสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยตรงเท่านั้น ทั้งนี้ด้วยรูปแบบและกลไกการทำงานภายใน Jaymart Synergy Shop ดังกล่าว บริษัทจะทำหน้าที่ในการรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ เพื่อส่งต่อเปิดเผยให้แก่ บริษัทเจ้าของสินค้า / บริการที่เกี่ยวข้อง โดยตรง ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อการจัดส่งสินค้า / บริการโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทแนะนำให้ลูกค้าศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง โดย บริษัทไม่สามารถให้การับประกันหรือรับผิดสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอื่น แม้เป็นบริษัทในเครือ ดังกล่าวได

ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการขาย การจัดส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทที่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของ บริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผล

ทางบริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เพื่อการให้บริการขายและ/หรือจัดส่งสินค้า การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและ ลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังต่อไปนี้

สำหรับการจำหน่ายสินค้าผ่านทางหน้าร้าน ได้แก่

1. ภาพถ่ายใบหน้าของท่านที่อาจได้รับการบันทึกผ่านระบบ CCTV ของบริษัทที่ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่หน้าร้าน Jaymart

    Synergy Shop หรือจากการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ร้านค้า

2. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ลูกค้าอาจให้ความยินยอมหรือนำส่งให้แก่บริษัท เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

    เช่น ข้อมูลหลักฐานบัตรประชาชนที่ลูกค้าอาจนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการออกใบกำกับภาษี หรือข้อมูลส่วนบุคคลตามที่

    บริษัทได้รับจากท่านเพื่อการรับ voucher ของรางวัล หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เป็นต้น

3. กรณีที่ท่านอาจใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการให้WIFI Access บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วน

    บุคคลของท่านในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตดังกล่าว (โดยเฉพาะข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ข้อมูลชื่อนามสกุลหรือ

    ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลการจราจรต่าง ๆ ที่ท่านใช้ผ่าน WIFI ของบริษัท)

สำหรับการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Online ได้แก่

1. ข้อมูลชื่อนามสกุลของลูกค้า และข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าและติดต่อลูกค้า อาทิ ที่อยู่การจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์

    หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ เช่น email

2. ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้า รายละเอียดสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น และรวมถึงข้อมูล

   หลักฐานการชำระเงินที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัทสำหรับค่าสินค้าต่างๆ เช่น ข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัตรเครดิต

   ที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า

3. ข้อมูลอื่นที่ลูกค้าอาจให้แก่บริษัทเกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ลูกค้าต้องการ หรือข้อมูลที่ลูกค้าให้เพื่อการเข้าร่วม

    กิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใด ๆ กับบริษัท

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ และระยะเวลา ดังนี้:

1. เพื่อดำเนินกระบวนการซื้อขายและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า ยืนยันลูกค้าผู้ซื